Loader
 

Regulamin

Regulamin Pszczyńskiego Crossu Terenowego

2021

I. CHARAKTER ZAWODÓW

 1. Zawody Pszczyński Cross Terenowy – Cztery Pory Roku – Lato mają charakter biegu terenowego po trasie wyznaczonej przez Organizatora.
 2. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 10.07.2021 r.
 2. Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będzie w Pszczynie przy ul. Żorskiej w okolicach Pokazowej Zagrody Żubrów.
 3. Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

III. TRASY

 1. W ramach Pszczyński Cross Terenowy – Cztery Pory Roku – Lato odbywać się będą 3 biegi:
  • CROSS 10 – limit 2 godziny
  • CROSS 20 – limit 4 godziny
  • CROSS 30 – limit 6 godzin
 1. Dokładne przebiegi tras są dostępne TUTAJ.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m.in. klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach może wziąć udział każdy Zawodnik który do dnia zawodów ukończy 18 lat.
 2. Dopuszcza się osoby po 16 roku życia, ale z przedłożoną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach.
 5. Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

V. LIMIT OSÓB

 1. Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:
  • CROSS 10 – 100 osób
  • CROSS 20 – 100 osób
  • CROSS 30 – 100 osób
 1. Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 25 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

VI. ZAPISY

 1. Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 2. Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego,
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora.
 5. Zapisy będą prowadzone do 04.07.2021 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

VII. OPŁATY

 1. Opłaty należy dokonać za pośrednictwem wbudowanych płatności elektronicznych, przy rejestracji zawodnika podczas zapisu do zawodów.
 2. Wysokość opłat:
 • CROSS 10 – 40,00 zł do 04.07.2021, w dniu zawodów 50,00
 • CROSS 20 – 80,00 zł do 04.07.2021, w dniu zawodów 90,00
 • CROSS 30 – 100,00 zł do 04.07.2021, w dniu zawodów 110,00
 1. Opłata nie jest ważna jeżeli zawodnik nie został zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc.
 2. Zawodnik zgłoszony i opłacony może, po skutecznym kontakcie z Organizatorem zmienić dystans do 04.07.2021 r. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku gdy na przepisywanym dystansie są jeszcze wolne miejsca. Przy przepisaniu na dystans dłuższy Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy kwoty wpisowego w sposób ustalony z Organizatorem. Przy przepisaniu na krótszy dystans Organizator nie zwraca różnicy we wpisowym.
 3. Możliwość przepisania miejsca na liście możliwa jest do 04.07.2021 r. po wcześniejszym skutecznym kontakcie z Organizatorem.
 4. Organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.

VIII. ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:
  • udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
  • napoje i przekąski na punktach odżywczych,
  • numer startowy,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • okolicznościowy gadżet –dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 04.07.2021 r,
  • okolicznościowy napój na mecie – dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 04.07.2021 r,
  • medal na mecie dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
  • trofea dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników każdego dystansu,
  • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów – obowiązuje do oficjalnych limitów czasowych.
 1. W przypadku odwołania zawodów spowodowanych siłą wyższą, opłata może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę, jednak w tym przypadku decyzję podejmuje Organizator.

IX. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 1. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
 2. Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona.
 3. Bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest niedozwolony.
 4. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów.
 5. Trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na turystów korzystających ze ścieżek oraz przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

X. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
 2. Większa część trasy prowadzi w trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe.
 3. Bieg odbywa się przy ruchu częściowo ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym.
 4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją. O zaistniałej sytuacji należy natychmiast powiadomić organizatora.
 5. Służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na stan zdrowia zawodnika. Niepodporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją.

XI. WYCOFANIE Z ZAWODÓW

 1. W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Organizatora.
 2. Osoby które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 3. Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja.

XII. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji.
 2. W niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.

XIII. OZNAKOWANIE TRASY

 1. Cała trasa będzie oznakowana przez Organizatora.
 2. Trasa będzie oznaczona za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej.
 3. Dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej.

XIV. ZAKAZANE CZYNNOŚCI

 1. Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:
  • skracanie wyznaczonej trasy –  dyskwalifikacja,
  • niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego – 30 min,
  • wyrzucanie śmieci na trasie biegu – dyskwalifikacja,
  • korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami wyznaczonymi – 30 min,
  • korzystanie z pomocy „zająca” tzn. bieg z osobą niezarejestrowaną na dany bieg – dyskwalifikacja,
  • oszustwa (korzystanie z transportu, zamiana numerów itp.) – dyskwalifikacja,
  • doping lub używanie zakazanych środków – dyskwalifikacja,
  • niszczenie i przewieszanie oznaczeń – dyskwalifikacja i zakaz startu w innych zawodach Organizatora.

XV. PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

 1. Na trasie biegu będą dostępne punkty odżywcze – ich dokładna lokalizacja podana będzie w komunikacie technicznym,
 2. Jedzenie i picie w punktach przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników a nie dla osób wspierających i kibiców.

XVI. RYWALIZACJA I NAGRODY

 1. Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
 2. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 3. Nagrodzeni zostaną: 3 pierwszych (po uwzględnieniu ewentualnych kar i protestów) zawodniczek i zawodników każdego dystansu.
 4. W ramach klasyfikacji generalnej, rocznej, zostaną nagrodzeni zwycięzcy poszczególnych dystansów:
  • CROSS 10 – voucher na buty o wartości 600 zł.
  • CROSS 20 – voucher na odzież biegową o wartości 900 zł.
  • CROSS 30 – voucher na zakup zegarka sportowego o wartości 2000 zł.
 5. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł ,,nie później niż do 30 min po zakończeniu limitu na danej trasie. Protest odrzucony powoduje utratę kaucji przez osobę zgłaszającą. Jeśli protest nie zostanie uwzględniony kaucja nie podlega zwrotowi. W momencie pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zwracana jest w całości.

XVII. KOMUNIKAT TECHNICZNY

 1. Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu.
 2. W miarę możliwości, komunikat zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników, na podany przez nich podczas rejestracji adres e-mail, a także zamieszczony na stronie biegu.

XVIII. OCHRONA WIZERUNKU

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów.
 2. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów wewnętrznych Organizatora.

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu organizowanym przez  SPORT – TRANS – EVENT PŁAWECKI LESZEK, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniem oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych w tym dokumentujących bieg. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych, jak również w innych mediach.
 3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  SPORT – TRANS – EVENT PŁAWECKI LESZEK
  43-200 PSZCZYNA, BRACI JĘDRYSIKÓW 4F
 4. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w Biegu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub przeniesienia.

XX. COVID-19

 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do: dokonania sprawdzenia temperatury ciała, na co najmniej dwie godziny przed Zawodami.
 2. Podaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do Biura Zawodów oraz strefy startowej.
 3. Zachowania 2 m odstępu – w szczególności podczas rejestracji w Biurze Zawodów , pobytu w strefie mety oraz ceremonii nagradzania. Jeśli zachowanie 2m dystansu nie jest możliwe to wówczas należy zasłonić usta i nos.
 4. Opuszczenia miejsca Zawodów bezpośrednio po skończonej rywalizacji ustalonym przez Organizatora wyjściem.
 5. Stosowania się do wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka zakażenia.
 6. Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Nie ma gwarancji, że udział w Zawodach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Uczestnik ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla jego zdrowia i życia.
 7. Uczestnicy startując w Zawodach oświadczają, że znajdują się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiadają żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowali u siebie ani osób, w bliskim otoczeniu w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, Uczestnicy zaświadczają, że nie przebywają w kwarantannie/izolacji oraz nie byli zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. Uczestnicy zobowiązują się niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w Zawodach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała przez Organizatora z użyciem bezdotykowego termometru.
 9. Na wypadek zakażenia koronawirusem podczas Zawodów lub dojazdu na Zawody lub powrotu z Zawodów Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, na możliwość niedopuszczenia do Zawodów przez Organizatora w przypadku, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy choroby Covid-19, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 stopni.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Zawodów lub ich odwołania w przypadku zmiany obowiązujących restrykcji związanych z pandemią koronawirusa Covid-19. W tym wypadku Organizator nie ma obowiązku zwracania opłat startowych uczestnikom.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy o takich zmianach.
 3. Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów.
 4. Służby medyczne bądź Organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez Zawodnika jeżeli zachodzi podejrzenie jego złego stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika. Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

XXII. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem zawodów jest:
  SPORT-TRANS-EVENT
  Pławecki Leszek
  43-200 Pszczyna
  ul. Braci Jędrysików 4f
  kontakt@pszczyna-cross.pl
 2. Osobami wspierającymi organizatora są:
 • Katarzyna Pławecka Koordynator Biura Zawodów
 • Michał Piech – Koordynator tras oraz zabezpieczenie biegu
 • Zofia Pławecka – Koordynator punktów odżywczych
 • Piotr Łapa – wsparcie reklamowe oraz medialne
 • Tomasz Opuchlik – obsługa internetowa wydarzenia